Skip to content

Algemene voorwaarden

Gratis offerte

Wij geven u een gratis offerte voor al uw sanitaire projecten.

Onze algemene voorwaarden.

Laatste update van deze pagina : 16/12/2021

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. TOEPASSELIJKHEID
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, leveringen en diensten van de firma en op alle overeenkomsten tussen enerzijds Hombroeckx en anderzijds de klant (hierna “Opdrachtgever”), tenzij er uitdrukkelijk en schriftelijk is van afgeweken.
  Deze voorwaarden primeren steeds op de voorwaarden van de Opdrachtgever of van een derde, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. OFFERTE
  2.1 Offertes zijn vrijblijvend en leiden slechts tot een overeenkomst wanneer de aanvaarding door de Opdrachtgever onvoorwaardelijk gebeurt binnen een termijn van 30 dagen na datum van de offerte of binnen de in de offerte opgegeven termijn.
  2.2 Wijzigingen in, aanvullingen op en/ of uitbreidingen van de opdracht zijn slechts bindend, voor zover zulks schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien bijkomende werken of materialen nodig zijn, is een meerkost voor de klant mogelijk.
 3. UITVOERING VAN DE OPDRACHT
  3.1 Hombroeckx zal naar best vermogen de opdracht uitvoeren en is derhalve gehouden tot een middelenverbintenis.
  3.2 De in de offerte vooropgestelde leverings- of uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Overschrijding van voormelde termijnen kan nooit aanleiding geven tot annulering van de opdracht, weigering van de levering of enige vorm van schadevergoeding.
  3.3 De Opdrachtgever is gehouden de voor de opdracht benodigde gegevens en informatie zo snel mogelijk nadat de opdracht tot stand is gekomen, schriftelijk te verstrekken, tenzij Hombroeckx uitdrukkelijk verzoekt de informatie op een andere wijze en/of tijdstip ter beschikking te stellen.
 4. PRIJS EN BETALING
  4.1 De prijzen vermeld in de offerte zijn geldig gedurende de daarin vermelde periode en onderhevig aan de gebeurlijk in de offerte opgenomen indexatieclausule. Alle prijzen zijn exclusief BTW.
  4.2 Wanneer er indicaties bestaan waardoor redelijkerwijze aan de solvabiliteit van de opdrachtgever kan worden getwijfeld, zoals in het geval van -maar niet beperkt tot- het niet of laattijdig betalen van facturen, heeft Hombroeckx het recht om voor de nog uit te voeren prestaties of te leveren goederen een voorafgaande betaling te eisen, dan wel andere zekerheden te vragen aan de Opdrachtgever, bij gebreke waaraan Hombroeckx gerechtigd is om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden zonder enige schadevergoeding ten zijne laste.
  4.3 De Opdrachtgever is verplicht de facturen te betalen binnen acht (8) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  4.4 Bij gebreke aan integrale betaling op de vervaldag is op het factuurbedrag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest van tien percent (10%) op jaarbasis verschuldigd vanaf de vervaldag tot op de dag der volledige betaling. Het louter verstrijken van de vervaltermijn zal gelden als ingebrekestelling overeenkomstig artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek. Bovendien zal ingeval van niet-
  betaling of onvolledige betaling, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van tien
  percent(10%) berekend op de hoofdsom van de factuur (incl. BTW), met een minimum van vijftig (50) euro.
 5. EIGENDOMS- EN RISICO-OVERDRACHT
  5.1 In afwijking van artikel 1583 B.W. behoudt Hombroeckx zich het eigendomsrecht van de goederen voor die zij aan de Opdrachtgever verkoopt, totdat de prijs van deze goederen volledig is betaald, in hoofdsom, interesten en kosten.
  5.2 Het bepaalde in artikel 5.1 doet geen afbreuk aan de risico-overdracht. Vanaf de bestelling van de goederen door de Opdrachtgever verkoopt, draagt deze alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of afhaling van de Opdrachtgever.
 6. CONFORMITEIT geschiedt op eigen risico
  6.1 Iedere levering van goederen zal onmiddellijk na ontvangst door de Opdrachtgever worden nagezien. Klachten m.b.t. zichtbare of niet-conforme gebreken moeten, op straffe van verval, binnen een termijn van tien (10) dagen na levering schriftelijk gemeld worden. De aangerekende prestaties worden geacht definitief aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de tien (10) dagen na factuurdatum, de datum van de factuur niet inbegrepen, bij aangetekende brief ter attentie van Hombroeckx Dylan, 3020 Herent, Mechelsesteenweg 450 worden betwist met opgave van gegronde redenen. Na
  aanvaarding van de goederen en de uitgevoerde werken is de aansprakelijkheid van Hombroeckx, behoudens in geval van opzet of grove fout, beperkt tot eventuele verborgen gebreken en de in artikel 8 vermelde productwaarborg.
  6.2 Verborgen gebreken moeten, op straffe van verval, binnen de 8 dagen na vaststelling van het gebrek voor professioneel cliënteel en binnen de 2 maanden na vaststelling van het gebrek voor consumenten, worden vermeld. Elke klacht moet schriftelijk geformuleerd en gedocumenteerd worden. De aansprakelijkheid geldt enkel indien het verborgen gebrek zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de levering.
 7. OPLEVERING
  Indien een oplevering voorzien is, geldt in afwijking van artikel 6 het volgende:
  7.1 Zodra de werken beëindigd zijn, dient de Opdrachtgever over te gaan tot de voorlopige oplevering van de werken. Kleine onvolkomenheden of onafgewerktheden, waarvan de waarde minder dan 10% van het totaalbedrag van de werken beloopt, kunnen in geen enkel geval worden ingeroepen om de voorlopige oplevering te weigeren. In voorkomend geval moet de Opdrachtgever enkel het bedrag van de aanvaarde werken betalen en de aannemer zal de eventuele tekortkomingen wegwerken binnen een termijn van 30 dagen na de datum van de voorlopige oplevering.
  7.2 Als de Opdrachtgever nalaat aan deze oplevering deel te nemen, of er zich geldig te laten vertegenwoordigen binnen 15 dagen na hierom verzocht te zijn, wordt de voorlopige oplevering als verkregen beschouwd vanaf het einde van deze voormelde periode van 15 dagen.
  7.3 De voorlopige oplevering houdt de goedkeuring in door de Opdrachtgever van de werken die worden opgeleverd en sluit voor hem elk beroep wegens zichtbare gebreken uit. De datum van de voorlopige oplevering bepaalt het vertrekpunt van de tienjarige aansprakelijkheid.
  7.4 De werken die opleveringsklaar zijn bevonden, worden vermoed, tot bewijs van het tegendeel, zo te zijn geweest op de datum bepaald voor hun voltooiing of op de datum van de werkelijke voltooiing die de aannemer in zijn verzoek om oplevering vermeld heeft.

7.5 De definitieve oplevering gebeurt 40 dagen na de voorlopige oplevering, zonder enige andere formaliteit dan het verstrijken van de termijn
7.6 Gedurende een periode van één jaar na de voorlopige oplevering is Hombroeckx aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Elke rechtsvordering op die grond is echter maar ontvankelijk als ze ingesteld wordt binnen een termijn van 6 maanden na de dag dat de Opdrachtgever kennis kreeg of had moeten krijgen van het gebrek.

 1. PRODUCTWAARBORG
  De waarbord op de door Hombroeckx geleverde goederen beperkt zich tot de waarborg waartoe zij dwingend door de wet ten aanzien van de Opdrachtgever is gehouden en desgevallend door de waarborg die door de fabrikant van het geleverde goed wordt gegeven.
  De waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming bestaande op het ogenblik van levering en mits het goed is gebruikt conform de gebruiksaanwijzing.
 2. ONTBINDING
  Als de opdrachtgever volledig of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is deze conform art. 1794 BW gehouden Hombroeckx als aannemer schadeloos te stellen voor alle uitgaven die zij heeft gedaan, voor alle uitgevoerde werken en voor de gederfde winst, die forfaitair begroot wordt op 20% van het bedrag van de niet-uitgevoerde werken, onverminderd diens recht om de werkelijk geleden schade aan te tonen indien deze hoger
  zou liggen.
 3. VARIA
  10.1 Indien één van de bepalingen of een gedeelte van een bepaling van deze voorwaarden nietig verklaard zou worden, tast deze nietigheid de geldigheid niet aan van de andere bepalingen, die van toepassing blijven. Partijen zullen onmiddellijk en te goeder trouw onderhandelen over een geldige bepaling ter vervanging van de nietige bepaling, die zoveel als mogelijk beantwoordt aan het doel van de nietige bepaling.
  10.2 Hombroeckx zal in geval van overmacht, zoals doch niet beperkt tot oorlog, mobilisatie, oproer, staat van beleg, staking of uitsluiting, brand, bliksem, overstroming, storm, overspanning, ziekte of ongeval onder het personeel van Hombroeckx, bedrijfsstoornis, steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenissen op te schorten zolang de overmachtsituatie duurt, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat Hombroeckx in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.
 4. BIJGEVOEGDE RECHTBANK – TOEPASSELIJK RECHT
  11.1 Alle geschillen die verband houden met opdrachten aan Hombroeckx of de uitvoering daarvan, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het arrondissement Leuven. Indien de betwisting valt onder de bevoegdheid van de vrederechter is enkel de vrederechter van Leuven bevoegd.
  11.2 Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing.

Volg ons op Facebook

Volg onze facebookpagina en bekijk onze meest recente projecten